Ulike måter å sone på

Det finnes mange forskjellige måter å sone en straff på i Norge, alt avhengig av hvilken dom man har fått. Man sitter ikke nødvendigvis innelåst i fengsel. Blant annet så finnes det noe som heter overgangsbolig. Der kan man bo i inntil ett år etter at man er overflyttet fra fengsel. Den straffedømte får hjelp til å klare det daglige livet, i frihet, men under oppsyn. I tillegg til fengselsstraff, kan man bli dømt til samfunnstraff hvor man ikke sitter i fengsel, men i stedet må utføre en jobb for samfunnet. De som gjør en forbrytelse som skader eller krenker andre, og med fare for gjentakelse, kan få en forvaring-dom.

Mature businessman sitting on bed in prison cell

Dømt til å følge et program

I tillegg til de tradisjonelle soningmetodene som fengsel og samfunnstraff, finnes det forskjellige programmer man kan bli dømt til å gjennomføre. Rusmisbrukere som er dømt for å gjøre noe ulovlig, kan bli satt på et rehabiliterings-program, hvor hensikten er å hjelpe den dømte ut fra et rus-problem. Domstolen kontrollerer at den dømte følger opp programmet, men for å få denne dommen, må den dømte selv ønske å komme ut av avhengigheten for å få et bedre liv.Det finnes også en dom som heter program mot ruspåvirket kjøring. De som har kjørt bil med alkohol, eller vært påvirket av narkotika eller ulovlige piller, kan bli dømt til dette.Forutsetningen er at den straffedømte har gjentatt denne handlingen flere ganger, og kurset skal lære de hvor farlig det er å blande bilkjøring med rus. Kurset varer nesten et år, og hensikten er å påvirke på en måte som gjør at den dømte aldri vil gjøre dette igjen.

 

Norges strengeste straff

For mindre alvorlige forbrytelser kan en person få prøveløslatelse. Det gjelder de som har fire måneder igjen av soningen, eller har en dom på opp til fire måneder å sone. Den dømte kan søke om straffegjennomføring med elektronisk kontroll, eller fot-lenke. Da kan man bo hjemme, men kan bare gå ut etter avtale, og er overvåket hele døgnet til straffen er sonet.Forvaring er den strengeste straffen man kan få i Norge og gis når en dømt person har begått en så alvorlig kriminalitet at tidsbestemt straff ikke er nok til å verne samfunnet. Det er bare de alvorligste forbrytelsene som gir forvaring, og kan bare idømmes personer som er vurdert tilregnelige. Forvaring betyr at den som er dømt sitter i fengsel eller en annen institusjon på ubestemt tid. Det er retten som bestemmer hvor lenge forvaringen skal gjelde, men det kan ikke være lenger enn 21 år. Allikevel kan en person som er dømt til forvaring, bli sittende i fengsel hele livet, ettersom påtalemyndighetene kan forlenge tidsrammen med inntil fem år om gangen.

Comments are closed.