East woman peeking in the gap between the black ribbons with the inscription prohibiting

East woman peeking in the gap between the black ribbons with the inscription prohibiting

De innsatte i vårt land, har det mye bedre enn i mange andre land. Men, selv i et land som Norge, så kan det være tungt å sitte i fengsel. Norge er et av de landene som behandler sine innsatte på den beste måte. Allikevel så er det slik at veien til frihet kan være en vanskelig fase å gå gjennom. Det er naturlig at den innsatte som snart skal slippes fri, får mange tanker. Tanker om bolig, økonomi, avhengighet, det sosiale nettverk og, for flere, frykten for å ramle tilbake til det kriminelle nettverket. Derfor er det viktig å forebygge nye lovbrudd gjennom å gi god oppfølging til den straffedømte. I Norge vet vi å ta vare på innsatte, både før og etter soning.

Det norske rettssystemet

Abu_Ghraib_cell_blockVelferdsstaten Norge er bygget opp av helsevesenet og rettsystemet. Helsevesenet er utøverne av velferdsstaten, og det norske rettssystemet sørger for å opprettholde ro og orden. Rettssystemet (og velferdsstaten) er bygget på menneskerettighetene og respekt for individet. Rettssystemet jobber mot å forhindre at ugjerninger skjer på nytt. I tillegg til fengselsstraff, finnes det andre metoder og måter å foreta sin soning på. Konfliktådet har som mål å hjelpe mennesker med å løse sine konflikter, enten det gjelder sivile saker eller straffesaker. Konfliktrådet har i mange tilfeller vist seg å være effektive. Målet er å komme til en enighet mellom de stridende parter og ofte løses konflikten med en fagperson tilstede. Et mulig utfall i en sak kan være at den ene parten må gjøre en gjengjeldelse for den andre parten. Andre alternative straffemåter er å sone med en elektronisk fotlenke. Gjerningspersonen kan bli idømt en straff med fotlenke i sitt eget hjem. Straffen vil innebære restriksjoner, og ofte er det tidsbegrensede turer ut av hjemmet, for å gå på jobb eller skole. Den straffedømte kan følge opp mange av sine daglige rutiner, og har større frihet i det å sone i sitt eget hjem. Dersom den straffedømte bryter restriksjonene som er satt, vil han eller hun bli sendt til soning i fengsel. Hvor lenge de da skal sone, avgjøres av rettsvesenet.

Kriminalomsorg i frihet

Kriminalomsorg i Frihet blir ofte referert til som KiF. Kif har kontorer i alle fylker i Norge. Hovedoppgavene til Kif er å bistå rettsvesenet og den straffedømte med praktiske ting. Dette dreier seg ofte om oppfølging av den straffedømte, som å komme på uanmeldte besøk for å sjekke at den straffedømte ikke bryter de restriksjonene som er satt. Slike restriksjoner kan være å ikke drikke alkohol eller bruke narkotika. Det kan også være viktig å undersøke om den straffedømte deltar på kriminelle aktiviteter eller har kontakt med personer i det kriminelle nettverket. KiF gjennomfører også personundersøkelser på oppdrag fra påtalemyndigheten eller domstolene. Det er opplysninger som kan komme til bruk ved vurdering av straffereaksjonene. KiF er også ansvarlig for administrasjonen og gjennomføringen av samfunnstjenester, som er en annen metode man kan sone på i Norge. Norge har gjennom mange år opparbeidet seg et rykte som det landet i verden med best betingelser for både straffedømte og resten av samfunnet.

Comments are closed.